Doplňování tvarů sloves do věty

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování tvarů sloves do věty

Čtenářská gramotnost


Doplňování tvarů sloves do věty

Cílem je podpora jazykového citu při užívání sloves – uvědomování si osoby, čísla a času ve větě.
Na základě instrukce a kontextu čtenář vybere správnou variantu slova z nabídky. Čtenář může i kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku věty. 

Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka (morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu při užívání sloves. Při posuzování obsahové stránky věty čtenář rozvíjí i porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka).

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu.
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky a čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Cvičení umožňuje navolit sadu o 5 nebo 10 či 15 úkolech. Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.