Určování slovesného času

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Určování slovesného času

Čtenářská gramotnost


Určování slovesného času

Cílem je podpora jazykového citu při užívání a tvorbě slovesných časů ve větě.
Na základě instrukce a kontextu čtenář vybere správnou odpověď. Určuje v jakém slovesném čase je věta uvedena a následně tvoří/vybírá správné znění věty v jiném/daném čase. Odpovědi vybírá z nabídky. Čtenář může i kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku věty.

Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka (morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu při užívání sloves. Při posuzování obsahové stránky věty čtenář rozvíjí i porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka).

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu.
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky a čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Cvičení umožňuje navolit sadu o 5 nebo 10 či 15 úkolech. Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.