Doplňování předložek

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování předložek

Čtenářská gramotnost


Doplňování předložek

Cílem je podpora užívání předložek a skloňování podstatných jmen ve slovních spojeních v gramaticky správných tvarech. Na základě kontextu čtenář vybere správnou variantu slova z nabídky. Čtenář může i kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku slovního spojení a začlenit ho do věty.  
Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka (morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu při skloňování podstatných jmen a užívání předložek. Při posuzování obsahové stránky věty čtenář rozvíjí i porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka).

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu.
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky a čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Cvičení obsahuje dvě obtížnostní varianty. Čtenář doplňuje do věty nejprve předložku a později správný tvar podstatného jména.
Cvičení umožňuje navolit sadu o 5 nebo 10 či 15 úkolech.
Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.