Číslovky a tvary slov při odpočítávání

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Číslovky a tvary slov při odpočítávání

Čtenářská gramotnost


Číslovky a tvary slov při odpočítávání

Cílem je vytvářet gramaticky správná slovní spojení, která jsou tvořena číslovkou, přídavným jménem a podstatným jménem. Tato spojení musí respektovat gramatickou správnost českého jazyka. Čtenář může kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku slovního spojení, případně jej začlenit do větného celku  sdělení.

Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka (morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu z pohledu užívání slovních druhů. Osvojení správného užívání skloňování podstatných a přídavných jmen ve spojení s číslovkami (např. 1 velký stůl, 2 velké stoly, 5 velkých stolů) představuje ve vývoji řeči/jazyka dítěte důležitou a mnohdy náročnou etapu, které je třeba věnovat větší pozornost. Při posuzování obsahové stránky slovního spojení čtenář rozvíjí porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka). 

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu.
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky i čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Procvičovat je možno ve více úrovních.
Nejprve čtenář doplňuje správné tvary slov v 1. pádě: číslovku, pak přídavné jméno, posléze podstatné jméno, případně je možno zvolit náhodný výběr.
Vyšší náročnost představuje doplňování slov v dalších pádech: nejprve chybí číslovky, pak podstatná jména, posléze přídavná jména. Případně je možno zvolit náhodný výběr.

Možno navolit 5 nebo 10 či 15 úkolů. Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.