Doplňování slovních spojení v prvním pádě

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování slovních spojení v prvním pádě

Čtenářská gramotnost


Doplňování slovních spojení v prvním pádě

Cílem je vytvářet gramaticky správná slovní spojení v 1. pádě, která jsou tvořena zájmeny, přídavnými jmény a podstatnými jmény. Tato spojení musí respektovat gramatickou správnost českého jazyka. Významově se však může jednat o "nesmysl". Čtenář může tak kriticky vyhodnotit či posoudit obsahovou stránku slovního spojení. 

Cvičení slouží k podpoře gramatické roviny jazyka(morfologicko syntaktické), tedy i jazykového citu z pohledu užívání slovních druhů. Při posuzování obsahové strámky slovního spojení čtenář rozvíjí porozumění, tedy slovní zásobu (lexikálně sémantickou rovinu jazyka).

Cvičení je určeno pro předškoláky na podporu rozvoje jazykového citu. 
Cvičení může využít začínající čtenář. Rozvíjí dovednost čtení, jazykový cit i porozumění při další práci s textem.
Cvičení je rovněž určeno pro předškoláky i čtenáře, kteří mají obtíže s porozuměním či tvorbou řeči z nejrůznějších důvodů (vývojová dysfázie, pomaleji se rozvíjející řeč/jazykové dovednosti).
Cvičení podporuje výuku českého jazyka u čtenářů s jiným mateřským jazykem.

Procvičovat je možno ve čtyřech úrovních. Nejprve čtenář doplňuje zájmeno, v další obtížnosti doplňuje správný tvar podstatného jména. Vyšší obtížnost představuje doplňování správného tvaru přídavného jména. Poslední úroveň představuje doplňování náhodně chybějících zájmen, přídavných jmen nebo podstatných jmen.
Možno navolit 5 nebo 10 či 15 úkolů. Čtenář může pracovat sám. Cvičení nedovolí chybu. Účinnější je však kontrola či podpora trenéra.