Doplňování p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, f/v, ch/h (spodoba znělosti)

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Doplňování p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, f/v, ch/h (spodoba znělosti)

Psaní


Doplňování p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, f/v, ch/h (spodoba znělosti)

Doplňování p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, f/v, ch/h (spodoba znělosti): Slova, která se jinak píší a jinak čtou  rozpoznávání hláskové změny pro zjednodušení výslovnosti. 

Cvičení je určeno pro čtenáře, kteří v psaném projevu mají obtíže s uplatňováním pravidel  zákonitostí, při kterých se mění výslovnost některých hlásek v porovnání s jejich napsanou podobou. 
 
Cvičení je určeno pro mladší školáky. V období druhé třídy základní školy představuje spodoba znělosti pro některé děti velký problém. Nedokáží v psaném projevu dostatečně rychle aplikovat pravidla pro psaní těchto slov. 

Cvičení umožňuje oddělit procvičování spodoby znělosti na konci slova nebo uvnitř slova (obtížnější varianta); procvičovat cíleně skupiny hlásek (p/b, t/d, ť/ď, s/z, š/ž, v/f, h/ch); doplňování písmen do slov, slovních spojení nebo vět. Možné je procvičování všech variant pomocí náhodné volby. 

Čtenář si text může číst sám nebo si slova, slovní spojení nebo věty může nechat přečíst/přehrát.

Cvičení je vyhodnocováno objektivně. Zpočátku je vhodné, aby čtenáře provázel trenér a nechal čtenáře nahlas pravidla pravopisu odůvodňovat. Po získání potřební jistoty, může čtenář pokračovat sám.