Dějový obrázek s určováním slabik

Tips on how to use this exercise at home and at school.

Dějový obrázek s určováním slabik

Fonologie


Dějový obrázek s určováním slabik

Dějový obrázek s určováním slabik  cvičení podporuje správný a přirozený řečový vývoj. Jako podnětový materiál je využíván dějový obrázek. Navíc cvičení podporuje fonologické dovednosti  rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky slabik.

Cvičení vede děti za pomoci dospělého/trenéra ke správému vyjadřování, formování myšlenek a vlastnímu vypravování. Aktivizuje vědomosti, zkušenosti a fantazii dítěte. Podpora naslouchání a komunikace znamená první krok k úspěšnému čtenářství a později plnohodnotné čtenářské gramotnosti jako je porozumění, vyvozování, uvědomění si, sdílení,...
Cílenými otázkami je možno rozvíjet i porozuměním prostorovým, časovým pojmům, kvalitativním a kvantitativním vztahům jako např. nahoře, dole, vzadu, vpředu, vpravo, vzadu, vedle, hned vedle,… S dějovými obrázky můžete pracovat v různých obměnách.

Cvičení podporuje i fonologické dovednosti  rozdělování slov na slabiky, určování počtu slabik, vnímání délky slabik.

Pro správné čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve struktuře slova  rozdělovat ho na slabiky a správně vnímat délku samohlásek  slabik.

Toto cvičení je vhodné pro předčtenáře a začínající čtenáře, preventivně v předškolním věku a stimulačně na počátku školní docházky.
Při tomto cvičení je důležité a potřebné u dítěte sedět. Ale i samostatné „objevování“ dějových obrázků je pro dítě podnětné a jistě i zábavné. Při určování počtu a délky slabik ve slovech program nedovolí dítěti chybu.